Ang Nosyon ng Proteksiyon sa Panitikan ng Fort Pilar

The Notion of Protection in the Literature of Fort Pilar (English)

Larraine F Fernando: Ateneo de Manila University

DOI: https://dx.doi.org/
Published Date: Jun 30, 2022 | Accepted Date: Jun 4, 2022 | Submitted Date: Dec 21, 2021

Abstract

Ang Fort Pilar ay isang moog na itinayo ng mga Español sa lungsod ng Zamboanga noong 1635 upang makapagbigay ng proteksiyon sa kanila at sa mga taal sa nasabing lugar laban sa iba pang mga mananakop. Noong ika-18 siglo, nang inilagak sa moog na ito ang imahen ng Nuestra Señora La Virgen del Pilar, nagsimula ang mga kuwento hinggil sa pagprotekta ng birhen sa lungsod. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na ikikukuwento at nadaragdagan pa nga ang mga ganitong salaysay hinggil sa paghihimala, pagliligtas, at pagpapatupad sa mga kahilingan ng mga Zamboangueño ng birhen. Sa gayon, tulad na rin ng inilalatag sa pag-aaral na ito, ang Fort Pilar ay napahahalagahan hindi lamang bilang isang espasyong puntahan ng mga tao upang magdasal o magsindi ng kandila, kung hindi bilang isa mismong tagapagligtas ng lungsod ng Zamboanga. Dagdag pa dito, sa pagkakaroon na rin ng bagong mukha ng Fort Pilar mula sa pagiging isang kampong militar tungo sa pagiging imahen ng pananampalatayang bukas sa kahit sinumang Zamboangueño anupaman ang relihiyong kanilang kinabibilangan, tinatayang may malaking papel na ginagampanan ang panitikan hinggil sa birhen at sa Fort Pilar sa pagpapatingkad at pagpapalakas ng impluwensiya ng espasyong ito. Sa gayon, napalilitaw sa huli kung papaanong ang nasabing moog ay nagsisilbing tagapagpaalala sa mga Zamboangueño ng nosyon ng proteksiyon, sampu na rin ng pagiging mayamang sisidlan nito ng mga kuwento.

Keywords

proteksiyon, La Virgen del Pilar, Fort Pilar, Zamboangueño, heopolitikal na tensiyon, espasyo, taal
Title (English)

The Notion of Protection in the Literature of Fort Pilar

Abstract (English)

Fort Pilar is a fortress built by the Spaniards in Zamboanga City in 1635 to protect themselves and the natives against other invaders. In 18th century, when the image of Nuestra Señora La Virgen del Pilar was enshrined on its walls, tales of the Virgin protecting the city began to flourish. To this day, these stories on the Virgin’s miracle, protection, and fulfilment of the Zamboangueño’s prayers continue to be narrated and evolve. This way, as this article expounds, Fort Pilar can be valued not only as a space where people go to pray or light candles, but as a protector itself of the city. Furthermore, in the changing fa ade of Fort Pilar from being a military camp to becoming an image of faith that is open to all Zamboangueños regardless of their religion, the literature on the Virgin and Fort Pilar itself is recognized to play a significant role in highlighting and strengthening the influence of this space. Therefore, it becomes apparent in the end how this fortress serves as a reminder to the Zamboangueños on the notion of protection, in its being a rich vessel of stories.

Keywords (English)

protection, Virgin of the Pillar, Fort Pilar, Zamboangueño, geopolitcal tension, space, native

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By