Ang Kuwento nina Sophia at Caleb Bilang Ehemplo sa Pagtuturo ng mga Pagpapahalaga ng mga Saksi ni Jehova

The Story of Sophia and Caleb as Exemplum in Teaching Values of Jehovah’s Witness (English)

John Ervin C Alejo: City of Bacoor National High School–Salinas

DOI: https://dx.doi.org/
Published Date: Jun 30, 2022 | Accepted Date: Jun 20, 2022 | Submitted Date: May 21, 2022

Abstract

Mula sa mga serye ng bidyo nina Sophia at Caleb na ituturing na ehemplo, gagawa ng mga pagsusuri sa pagpapahalaga ng mga Saksi ni Jehova. Higit na bibigyang pansin ang mga kuwento nina Sophia at Caleb upang masuri kung anong mga katangian ang inaasahan sa mga batang Saksi ni Jehova. Gagamitin ang limang bidyo na napili upang magsilbing batis ng pagsusuri at pagtataya. May kinalaman ang mga napiling bidyo sa sumusunod: a) pagpapahalaga sa magulang, b) paglilingkod o paglabas sa larangan, c) pagmamahal sa iba, d) pagiging maalam sa Bibliya, at e) pagpapahalaga sa kaalaman sa kamatayan. Tatangkain ding iugnay ang mga nasabing katangian na inaasahan sa bata sa realidad ng pagiging isang Saksi ni Jehova. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kaugalian na ipinapakita sa mga bidyo nina Sophia at Caleb, ipaliliwanag kung ano ang kabuoang imahen ng isang batang Saksi ni Jehova bilang isang ehemplo sa pagpapalaganap at pagpapalahaga sa mga paniniwala, kultura, at tradisyon ng mga Saksi ni Jehova.

Keywords

mga inaasahang pagpapahalaga, Saksi ni Jehova, Sophia at Caleb, ehemplo, batang Saksi, relihiyosong komunidad
Title (English)

The Story of Sophia and Caleb as Exemplum in Teaching Values of Jehovah’s Witness

Abstract (English)

The objective of this study is to create an analysis on the integrated values that can be seen in the story of Sophia and Caleb as literary exemplum. The study will primarily focus on the analysis of the values that a Jehovah’s Witness child is expected to possess. The researcher will use five sample videos showing the following values: a) obeying one’s parents, b) participating in field ministry, c) loving others, d) studying the Bible, and e) understanding the concept of death. The study will also attempt to read these value expectations among children against the backdrop of the reality of being a Jehovah’s Witness. By correlating these with the traditions dramatized in the video of Sophia and Caleb, the paper will describe the overall image of a Jehovah’s Witness child as an exemplum for the propagation and valuation of the beliefs, culture and tradition of Jehovah’s Witness.

Keywords (English)

value expectations, Jehovah’s Witness, Sophia and Caleb, exemplum, child Witness, religious community

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By