Ang Dalumat ng Lugar sa Panahon ng Pandemya: Isang Kritikal na Pagsusuri sa Imahen ng Lungsod at ng Probinsiya sa Konteksto ng mga Panitikang Ilokano at Cebuano

Scrutinizing Space in the Midst of Pandemic: A Critical Study on the Image of the City and the Province Through the Context of Ilocano and Cebuano Literature (English)

Elizabeth S Alindogan: Ateneo de Manila Junior High School

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2020.00607
Published Date: Dec 22, 2020 | Accepted Date: Dec 5, 2020 | Submitted Date: Nov 6, 2020

Abstract

Noon, ang galaw o migrasyon ng mga tao ay papunta sa siyudad sapagkat may dati nang paniniwala o nosyon ang mga Pilipino na higit na makatatagpo ng mas magandang buhay ang pagluwas dito kaya’t pinipiling lisanin ang pinagmulang probinsiya. Tinalakay ni Lilian Tragger sa kaniyang pag-aaral ang ganitong migrasyon ng mga tao at matatagpuan naman sa pagsusuri ni Gerard Delanty sa normatibo at kritikal na kosmopolitanismo ang ganitong pananaw sa mga lungsod. May umiiral nang pagtingin sa siyudad bilang lugar ng kaunlaran at kalakasan samantalang lugar ng kahinaan at kahirapan ang sa probinsiya. Ngunit sa kasalukuyan, dahil sa mga pangyayaring bitbit ng COVID-19, may nagaganap na komprehensibong pagbabaliktad ng ganitong imahen o relasyon ng siyudad at probinsiya, o ng rural at urban. Kung kaya, nilalayon ng papel na ito na suriin at siyasatin ang ganoong mga pagbabaliktad ng imahen ng siyudad at probinsiya sa konteksto ng mga panitikang Ilokano at Cebuano. Sa ganoong pagsusuri, matutunghayan dito kung paanong dahil sa pandemyang dumating sa bansa ay nagiging lundayan ng kaligtasan ang mga probinsiya na dating tinitingnan bilang atrasado, at nagiging lugar ng kapahamakan ang mga lungsod, na dating tinitingnan bilang nakauungos. Babalikan dito ang napakalalim na kasaysayan ng pagbuo ng gayong imahen ng lugar na nalikha na sa panitikang Ilokano noon pa lamang na nagpasimula ang paglilimbag ng kanilang mga kauna-unahang tula. Ngunit kasabay ng ganoong pagtingin, makikita rin kung paanong nagkakaroon ng lamat sa kamalayan ng mga umuuwi sa probinsiya mula sa lungsod sapagkat sa halip na kapanatagan ay nakararanas sila ng diskriminasyon. Sa pagsasakonteksto sa panitikang Cebuano, higit na masisiyasat kung paanong nagtatamo ng mga ganoong hindi inaasahang pagbabaliktad ang mga umuuwi sa kanilang lugar at kung paanong nagbabago ang gayong mga imahen ng probinsiya at lungsod sa ating pagmamalay sa panahon ng pandemya.

Keywords

lungsod, probinsiya, rural-urban, sugilanong Sugboanon, panitikang Ilokano, pandemya, COVID-19, pagbabaliktad, migrasyon
Title (English)

Scrutinizing Space in the Midst of Pandemic: A Critical Study on the Image of the City and the Province Through the Context of Ilocano and Cebuano Literature

Abstract (English)

In the past, the movement or migration of peoples is towards the city because many Filipinos already had a belief or notion that a better life can be found in cities, so they chose to leave their home or province. In her study, Lilian Tragger discussed this issue on the migration of people and on the other hand, Gerard Delanty’s analysis supports this perspective of cities in his discussion of normative and critical cosmopolitanism. There is already an existing view of the city as a place of development and strength while the area of weakness and poverty is in the province. However, in the present, due to the events caused by COVID-19, there is a comprehensive and radical reversal of this image or relationship between the city and the province, or the rural and urban. Therefore, this paper aims to examine and investigate such reversals of the image of the city and the province in the context of Ilocano and Cebuano literature. In such, it can be seen in this study that due to the pandemic we are currently facing, provinces that were once viewed as backward are becoming havens of safety; and cities, which were once viewed as ahead and more progressive, are becoming spaces of danger. It all boils down to the very deep history of the formation of such an image of the place or space that was created in Ilocano literature long ago when the printing of their first poems began. But at the same time, we can also analyze how there is a rift in the consciousness of those who return to the province from the city because, instead of comfort and peace, they experience discrimination. In the context of Cebuano literature, it will be further investigated how those who return to their homeland experience such unexpected reversals and how such images of the province and city interchange in our consciousness during this pandemic.

Keywords (English)

city, province, rural-urban, Cebuano short stories, Ilocano literature, pandemic, COVID-19, reversal, migration

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By