#DuterteStandardTime: Pamamahalang Pamanahon

#DuterteStandardTime: Governing Time (English)

Christian Jil R Benitez: Ateneo de Manila University

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2020.00606
Published Date: Dec 22, 2020 | Accepted Date: Dec 6, 2020 | Submitted Date: Nov 24, 2020

Abstract

Tinatangka ng pag-aaral ang isang panimulang suri sa kasalukuyang rehimen nang may partikular na tuon sa paggana dito ng panahon. Mula sa pagpapahalaga sa “Filipino time” bilang isang maaaring paraan ng paggigiit sa kapangyarihan, bumabaling ang pag-aaral sa mga tula na tuwirang ibinibigkis ang Pangulong Rodrigo Duterte sa dalumat ng panahon, upang maipakita kung papaanong sa kabila ng wari pagiging karaniwan niya ay ang kaniya ring di-pangkaraniwang kakayahang “haltakin” ang “karaniwang oras.” Nagiging kritikal ang nasabing kapangyarihan, lalo na sa kasalukuyang kalagayan ng pandemya, kung kailan hindi maitatangging “time is of the essence.” Gayunpaman, tulad na rin ng nahihiwatigan mula sa mga maligoy na pag-uulat ng pamahalaan at tangkang “tulang” kritika hinggil sa administrasyon, nalilirip na wari wala pa rin naman talagang anumang nangyayari, animo nakatigil ang panahon sa Pilipinas, hindi lang dahil sa katotohanan ng kasalukuyang pandemya, kung hindi dahil na rin sa “pare-pareho at hungkag” na pangako ng paparating na pagbabago.

Keywords

panahon, Filipino time, Rodrigo Duterte, kuwarentina at pandemya, kontemporanyong panulaang Filipino
Title (English)

#DuterteStandardTime: Governing Time

Abstract (English)

This study attempts a preliminary analysis on the present administration with a particular focus on the mechanics of time. From the understanding of “Filipino time” as a possible tactic for insisting power, the study turns to poems that directly associate the President Rodrigo Duterte to the concept of time, to reveal that despite his seeming ordinariness is his extraordinary capacity to “pull” “ordinary time” itself. This power becomes critical, especially in the present pandemic, when “time is of the essence.” However, as hinted from the meandering government reports and “poetic” attempts to criticize the administration, it can be perceived that nothing seems to really happen, as if Philippine time itself has stopped, not only because of the reality of the present pandemic, but also because of the “homogeneous and empty” promises of change to come.

Keywords (English)

time, Filipino time, Rodrigo Duterte, quarantine and pandemic, contemporary Philippine poetry

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By