Ang Manlilikha para sa Taumbayan

The Creative Artist for the People (English)

Nicanor G Tiongson: University of the Philippines - Diliman

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2020.00508
Published Date: Jul 20, 2020 | Accepted Date: Mar 4, 2020 | Submitted Date: Dec 2, 2019

Abstract

Kapalit ng isang akademikong papel, nandito ang anyo ng talumpati upang magsilbing lunsaran ng kritikang panlipunan. Iginigiit ng may-akda ang patuloy na halaga at bigat ng kamalayang panlipunan bilang pundasyon ng pagkatha ng sining at panitikan. Binabalikan dito ang tagisan ng mga paniniwala sa sining para sa Sining, at sining para sa pagbabagong panlipunan upang tasahin ang mga kontemporanyong katha ng mga imaheng estatiko (pintang matalinghaga, komiks, eskultura, effigy) o gumagalaw (sayaw, pelikula), ng tunog (musika), o ng salita (panitikan, titik ng awit), o ng pagsasama-sama ng mga ito (teatro). Nililinaw ng may-akda ang kahulugan at nagbibigay ng mga halimbawa ng pagkatha para sa pagbabagong panlipunan sa konteksto ng globalisadong lipunan ngayon.

Keywords

sining para sa Sining, sining para sa pagbabagong panlipunan, kamalayang panlipunan, pananagutang panlipunan, manlilikha, teoryang pansining
Title (English)

The Creative Artist for the People

Abstract (English)

In lieu of an academic paper, the speech is utilized as a form from which social critique can begin. The author asserts the continuing significance and relevance of social consciousness as foundation in creating art and literature. It returns to the debate between art for Art’s sake and art for social change, as to evaluate contemporary works in images that are static (metaphoric painting, comics, sculpture, effigy) and moving (dance, film), sound (music), words (literature, song lyrics), and their combination (theater). The author elucidates the meaning and gives examples of creation for social chance in the context of globalized society in the present.

Keywords (English)

art for Art’s sake, art for social change, social consciousness, social commitment, creative artist, art theory

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By