Ang Lugar ng Wala sa Lugar: Pagtuturo ng Pagtula at Malikhaing Pagsulat sa Hayskul

Ang Lugar ng Wala sa Lugar: Pagtuturo ng Pagtula at Malikhaing Pagsulat sa Hayskul (filipino)

Allan Popa: Pamantasang Ateneo de Manila

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2016.00105

Abstract

Ano nga ba ang naituturo kapag itinuturo ang tula? Napanghahawakan ba ang kaalamang naipapasa sa proseso ng pagbabasa ng tula? Naituturo ba ang pagsulat ng tula? Nasusukat ba ang pagkatuto sa disiplina ng pag-aral sa kasiningan ng tula? Ilan lamang ito sa mga suliranin na madalas kong pag-isipan kapag naghahanda ng mga aralin bilang guro ng panitikan at pagsulat sa unibersidad. At makaraan ang mahigit labimpitong taon ng pag-aaral at pagtuturo ng tula, tila lalo akong nahihirapang makahanap ng tiyak na kasagutan sa mga tanong na ito.

Title (filipino)

Ang Lugar ng Wala sa Lugar: Pagtuturo ng Pagtula at Malikhaing Pagsulat sa Hayskul

Abstract (filipino)

Ano nga ba ang naituturo kapag itinuturo ang tula? Napanghahawakan ba ang kaalamang naipapasa sa proseso ng pagbabasa ng tula? Naituturo ba ang pagsulat ng tula? Nasusukat ba ang pagkatuto sa disiplina ng pag-aral sa kasiningan ng tula? Ilan lamang ito sa mga suliranin na madalas kong pag-isipan kapag naghahanda ng mga aralin bilang guro ng panitikan at pagsulat sa unibersidad. At makaraan ang mahigit labimpitong taon ng pag-aaral at pagtuturo ng tula, tila lalo akong nahihirapang makahanap ng tiyak na kasagutan sa mga tanong na ito.

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By