“Taksil daw ang Tagasalin?” Isang Pag-unawa sa Pagsasalin bilang Disiplina

“Taksil daw ang Tagasalin?” Isang Pag-unawa sa Pagsasalin bilang Disiplina (filipino)

Michael M. Coroza: Pamantasang Ateneo de Manila

DOI: https://dx.doi.org/10.13185/KA2016.00104

Abstract

This paper demonstrates how to appreciate and carry out translation as a legitimate field and discipline. It begins by showing that humans inevitably employ translation in all their efforts to understand and be understood. The discussion eventually underscores that translation is beyond linguistics and it exacts exceptional intellectual skills and cultural proficiency from someone who wishes to become a translator, which necessarily turns traitor when subjected to the demands of creation and re-creation. As a re-creation, the translation paradoxically becomes the original, and thus the translator circumvents the charge of being a traitor.

Keywords

Translation, Translator, Translation Studies, Linguistics, Semiotics, Explication
Title (filipino)

“Taksil daw ang Tagasalin?” Isang Pag-unawa sa Pagsasalin bilang Disiplina

Abstract (filipino)

Sa papel na ito, inilalatag kung paano dapat pahalagahan at isapraktika ang pagsasalin bilang isang lehitimong lárang o disiplina. Sa simula, ipinakikita na walang hindi pagsasalin sa lahat ng aktibidad ng táong nagsisikap umunawa at magpaunawa sa lahat ng kaniyang ginagawa. Hahantong ang pagtalakay sa pagbibigay-diin na lampas sa pagiging lingguwistiko ang pagsasalin at mataas na kasanayang intelektuwal at karunungang pangkultura ang hinihingi nito sa sinumang naghahangad na maging tagasalin na walang pagsalang magtataksil sapagkat hindi kailanman makaiiwas sa mga pagtatakda ng paglikha o muling pagakda. Dahil muling pag-akda, isang kabalintunaan na orihinal ang salin kayâ nakahuhulagpos ang tagasalin sa paratang na taksil.

Keywords (filipino)

Pagsasalin, Tagasalin, Araling salin, Linguistics, Semyotika, Pagpapakahulugan

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By