Current Issue: No. 8 (2021)

Bilaterál

Front Matters

Mga Paunang Pahina

Alvin B Yapan

i-1


Mga Panimula

Ang Australia sa Harayang Filipino

Alvin B Yapan

2-4

Pagsasalin at Bilateralidad

Christian Jil R Benitez

5-7Ateneo Art Awards 2021: Gawad Purita Kalaw-Ledesma sa Suring Sining

Ang Pagmamapa sa Kalunsuran at mga Kontemporanyong Obra Mula sa Mutable Truths

Jayson V Fajardo

160-177Download Full IssueBrowse By

Announcements


Past Issues