No. 4 Cover Image

No. 4

Volume: 4

Isinusulong ng Katipunan Journal ang intelektwalisasyon ng Filipino, hindi lamang bilang wika, kung hindi, higit, bilang disiplina. Tunguhin ng journal ang mapanuri at matalas na pakikipagdiyalogo ng wika, panitikan, at Araling Filipino sa iba’t ibang larangan—kultura, mga wika at panitikan ng ibang bayan, agham panlipunan, kasaysayan, ekolohiya at ekokritisismo, gamit ang wikang Filipino.


Please login first to access subscription form

Vol. 4, No. 4


Browse By

Past Issues